Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 

Huishoudelijk reglement

van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Jubbega/ Hoornsterzwaag

 

Artikel 1

 

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.

In het geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.

 

 

Artikel 2

 

De betaling van de bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. Degene, die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt betaalt over het volledige jaar de bijdrage; bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de bijdrage verschuldigd.

 

 

 Artikel 3

 

Personen, die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.

 

 

Artikel 4

 

 

Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer het volgende geregeld:

 

 a] het verzorgen en kisten van de overledene

 

 b] het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

 c] het overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of andere plaats waarvan de uitvaart plaatsvindt naar          begraafplaats of crematorium

 

 d] het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart

 

 e] het graf delven en de grafrechten

 

 f] het bestellen van een grafkist

 

 g] het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geacht materiaal

 

 h] het beschikbaar stellen van personeel

 

 i] het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten,    zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald

 

 j] de hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor levenloos geboren kinderen

 

 k] het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen

 

 l] de leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging

 

 

Indien van de diensten van de vereniging gebruik gemaakt wenst te worden, dient daarvoor binnen 24 uren na het overlijden en in het geval, bedoeld in lid a van artikel 4, binnen 3 uren na het overlijden aan de bode of de penningmeester kennis te worden gegegeven.

 

Artikel 5

 

a] verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten, om welke redenen dan ook, dan betaalt de vereniging een coulance vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden, of tenzij vooraf schriftelijk melding is gemaakt na overleg met het bestuur van de vereniging.

 

 b] indien, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding bepalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota`s van de betreffende diensten worden overlegd. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid i derhalve niet kunnen overtreffen.

 

 c] het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging nochtans worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten

 

 d] met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden de diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs 

 

Artikel 6

 

a] de voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Vergadering

 

 b] de voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van één van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vicevoorzitter en de penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid

 

 c] de secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij de tijdige oproeping voor Bestuurs- en Algemene vergadering onder vermelding van de agenda.

 

 d] de penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.

 

 e] bestuursleden kunnen een door de Algemene Vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis- en verblijfskosten toegekend

 

 f] het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd.

 

 

Artikel 7

 

Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hem worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan de vereniging door te geven. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen uitvaartleider [s] kennis worden gegeven en indien deze uitvaartleider niet is benoemd aan de vereniging  

 

Artikel 8

 

Het in artikel 4 lid h van het reglement bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften van het bestuur te gedragen dat daarvoor zonodig een instructie vaststelt.

 

 

Artikel 9

 

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 10

 

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop  het door de  Algemene Vergadering is vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van …13 april 2010……………………………………